Avís legal

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades per a tot el món i sense cap mena de limitació temporal ni restricció, en els termes establerts per l’instrument legal CC0 de Creative Commons, d’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i més enllà de les condicions bàsiques establertes en l’article 8 de la Llei 37/2007 sobre la reutilització de la informació del sector públic (citació de la font, no alteració ni desnaturalització de la informació i especificació de la data d’última actualització), i sempre que no es contradigui amb la llicència o avís que pugui tenir una obra i que és la que preval.

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya també es compromet a construir webs amb disseny responsiu, usables i accessibles per garantir l’accés a totes les persones que els consulten independentment de les seves capacitats, físiques, sensorials o intel·lectuals i també del dispositiu que utilitzin per connectar-s’hi.

CC0 de Creative Commons
Llei 37/2007 sobre la reutilització de la informació del sector públic.

MODALITATS DE REUTILITZACIÓ DE LA INFORMACIÓ A FGC

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública, la reutilització de la informació pública és lliure i no està subjecta a restriccions, llevat dels supòsits en què, per via reglamentària, se sotmeti a l’obtenció d’una llicència específica, per raó de la tutela d’altres drets o béns jurídics, o a la sol·licitud prèvia de l’interessat.
La Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, que transposa la Directiva 2003/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, i modificada per la Llei 18/2015, de 9 de juliol (que al seu torn transposa la Directiva 2013/37/UE), regulen la reutilització de la informació pública de què disposen les administracions i organismes en què participen majoritàriament, és a dir, el dret de tots els agents potencials del mercat a la reutilització de la informació de les instàncies públiques. D’acord amb aquesta normativa, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya permet la reproducció, la distribució i la comunicació pública de l’obra i, a més, la transformació de l’obra per fer-ne obres derivades, per a tot el món i sense cap limitació temporal, d’acord amb l’instrument legal CC0 de Creative Commons, i sempre que no es contradigui amb la llicència o avís que pugui tenir una obra i que és la que preval.

COPYRIGHT I DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tots els continguts, marques de serveis i logotips inclosos en aquest web són propietat exclusiva d’FGC. També ho són el disseny, l’organització i la presentació de tots els continguts. Se’n prohibeix la utilització sense permís previ d’FGC. També se’n prohibeix la reproducció, la duplicació, la còpia, la venda, la revenda o l’aprofitament amb finalitats comercials. La infracció donarà lloc a les accions civils o penals que s’escaiguin, d’acord amb les lleis i els tractats internacionals en vigor.

La totalitat del contingut d’aquest web, siguin textos, imatges, sons, fitxers, marques, logotips o qualsevol altre element i forma de presentació, i els programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i utilització, estan protegits per la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual titularitat d’FGC. Es prohibeix la modificació, la còpia, la reproducció, la descàrrega, la transmissió, la distribució o la transformació dels continguts sense l’autorització del titular.

L’accés al web no suposa, en cap cas, l’adquisició per part dels usuaris de cap dret de propietat sobre els continguts que hi figuren. Alguns dels continguts del web poden ser descarregats per l’usuari sempre que sigui per a ús privat i sense finalitats comercials.

Per reutilitzar la informació, cal seguir les condicions següents:

Cal esmentar sempre la font:
Exemple: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Llevat dels casos en què hi hagi una llicència específica, on caldrà reconèixer-ne l’autoria i la titularitat dels drets d’explotació.
Consulteu les adreces dels departaments de la Generalitat i dels seus organismes dependents.

ALTRES MODALITATS DE REUTILITZACIÓ

Així mateix, la reutilització es pot limitar per la tutela d’altres béns jurídics prioritaris, com ara la protecció de les dades personals, la intimitat o els drets de protecció intel·lectual de tercers. La reutilització d’obres protegides per la propietat intel·lectual es pot formalitzar mitjançant l’ús de llicències de difusió oberta, com les de Creative Commons, que cedeixen determinats drets d’explotació de les obres. En els continguts on s’apliqui aquest tipus de llicències, es permet la reutilització en les condicions que s’hi estableixin.

No s’autoritza en cap cas l’ús de logotips, marques, escuts i símbols distintius de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya en publicacions i webs que no siguin participats o patrocinats per aquesta institució. Aquests elements d’identitat gràfica corporativa són propietat exclusiva de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i estan protegits per la legislació vigent aplicable.

COM UTILITZAR LES DADES: TERMES D’ÚS I LLICÈNCIES

Amb el concepte reutilització de la informació generada pel sector públic ens referim a l’ús que en poden fer persones, empreses i organitzacions per crear nous productes i/o serveis per a altres públics o destinataris.

En cas que hi hagi qualsevol discrepància entre la informació administrativa facilitada a través d’aquest web i els documents que constitueixen l’origen de la informació, preval allò que s’indica en aquests últims documents, l’edició impresa dels quals és l’únic instrument que en dona fe de l’autenticitat i contingut.

NAVEGACIÓ, SEGURETAT I EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

FGC no garanteix l’absència de virus o altres elements que pugin causar danys als sistemes informàtics, als documents electrònics o als fitxers d’usuaris d’aquest web o de webs de tercers, per la qual cosa no es responsabilitza dels perjudicis que es puguin produir per aquestes causes. FGC no es responsabilitza del mal ús que es pugui fer d’aquest web.

Aquest avís legal és aplicable únicament a la informació recollida i als serveis prestats a través del web d’FGC.
FGC no garanteix ni es responsabilitza que l’accés al web sigui ininterromput o estigui lliure d’errors i no es fa responsable dels perjudicis que puguin sorgir per l’accés i l’ús d’aquest web.

LEGISLACIÓ APLICABLE I TRIBUNALS COMPETENTS

Els termes i les condicions que regeixen aquest web, com també les relacions que se’n puguin derivar, estan protegides i es regeixen en tots i cadascun dels seus extrems per les lleis de caràcter autonòmic, estatal o europeu que siguin aplicables.