Contractació Pública

FGC disposa d’un sistema de contractació d’obres, subministraments i serveis amb total respecte a la normativa vigent d’aplicació i que garanteix professionalitat i tracte homogeni als seus proveïdors i usuaris. Com a  empresa pública té la condició de poder adjudicador  i el marc  legal que regula la seva contractació be determinat per  allò establert en text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP) i especialment a la Llei 31/2007 de Contractació en els sectors d’aigua, energia, transports i serveis postals.

FGC gestiona i dona publicitat  a les seves licitacions i contractacions mitjançant el seu Perfil del Contractant en la Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, en el que complementa la normativa vigent amb els documents següents:

Instruccions de Contractació: document que regula els procediments dels contractes no harmonitzats.
Condicions Generals de Contractació: document que regula les contractacions d’FGC amb els seus proveïdors i que es complementen si es el cas amb els plecs de condicions particulars.
Plec General de Condicions Tècniques i General d’Obres: documents que regulen les condicions per l’execució d’obres, subministraments i serveis i que es complementen si es el cas amb els plecs de condicions particulars.

 

FGC, mitjançant el perfil del contractant, posa a l’abast dels proveïdors i usuaris en general  la informació de les licitacions i adjudicacions que es troben en procés, tant pròpies com les que hi participa, així com els plecs administratius i tècnics, les resolucions de la mesa de contractació i tota aquella informació complementaria relacionada amb els processos de contractació actualitzant aquesta de forma permanent.

Les contractacions es poden consultar en la Plataforma de Contractació Pública i al propi web d’FGC en els enllaços següents:

Data actualització: 07/03/2017
Freqüència actualització: Anual