Contractació Pública Vallter, S.A.

Vallter, S.A. disposa d’un sistema de contractació d’obres, subministraments i serveis amb total respecte a la normativa vigent d’aplicació i que garanteix professionalitat i tracte homogeni als seus proveïdors i usuaris. Com a empresa pública té la condició de poder adjudicador i el marc legal que regula la seva contractació be determinat per allò establert a la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic.

Vallter, S.A gestiona i dona publicitat  a les seves licitacions i contractacions mitjançant el seu Perfil del Contractant en la Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, en el que complementa la normativa vigent amb els documents següents:

Plecs de Clàusules Administratives Particulars: documents específics per a cada contractació.
Condicions Generals de Contractació: document que regula les contractacions de Vallter, S.A. amb els seus proveïdors i que es complementen si es el cas amb els plecs de condicions particulars.
Plec General de Condicions Tècniques i General d’Obres: documents que regulen les condicions per l’execució d’obres, subministraments i serveis i que es complementen si es el cas amb els plecs de condicions particulars.

 

Vallter, S.A., mitjançant el perfil del contractant, posa a l’abast dels proveïdors i usuaris en general  la informació de les licitacions i adjudicacions que es troben en procés, tant pròpies com les que hi participa, així com els plecs administratius i tècnics, les resolucions de la mesa de contractació i tota aquella informació complementaria relacionada amb els processos de contractació actualitzant aquesta de forma permanent.

Les contractacions es poden consultar en la Plataforma de Contractació Pública en els enllaços següents:

Data actualització: 30/04/2019
Freqüència actualització: Anual