Responsabilitat Social Corporativa

L’aposta per la responsabilitat social i la sostenibilitat forma part de forma explícita del marc estratègic d’FGC des de que en 2007 es va aprovar i posar en marxa el primer Pla d’Acció d’RS de la companyia.

Aquesta aposta està estretament vinculada a la raó de ser d’FGC, ja que la gestió de les infraestructures de transport públic que ens han estat assignades –incloent les de turisme i de lleure- representen un dels pilars de la qualitat de vida de la ciutadania i de l’equilibri del territori.

Aquesta contribució no es justifica només pel fet d’existir i de realitzar la nostra funció com a empresa pública, si no que cal manifestar la voluntat d’avançar en el camí de la sostenibilitat, establir un comprimís clar en l’estratègia d’FGC i concretar-la en el marc operatiu a través de la posada en marxa de projectes que despleguen aquest compromís.

Per tant, l’RS i aquest Pla d’Acció aporten un valor central a l’estratègia i a la visió de futur d’FGC amb la voluntat d’enfortir la confiança dels nostres interlocutors, assolint i superant els grans reptes que la sostenibilitat ens planteja, com són: consolidar l’ètica en totes les nostres actuacions, mantenir i millorar les altes cotes de qualitat i seguretat que ja tenim, preservar el medi ambient, gestionar amb eficiència els recursos, contribuir a l’equilibri i la cohesió social i tot això, reforçant el compromís de totes les persones que hi treballen a l’empresa amb els valors de l’RS, per donar resposta de manera equilibrada a les expectatives de tots els col·lectius que tenen interessos legítims en FGC.

El Pla d’Acció en Responsabilitat Social 2016-2020

El Pla d’Acció RS 2016-2020 representa una adequació a les noves tendències existents i una actualització del Pla d’Acció RS 2013-2015 i ens aporta:

Els objectius de responsabilitat social

A la vista de tot el descrit en el marc estratègic d’FGC ens plantegen els següents objectius des de la perspectiva i el propòsit de donar resposta de manera equilibrada a les necessitats i expectatives dels diferents col·lectius que tenen interessos legítims en FGC:

Objectius de responsabilitat social de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
1.- Ètica i bon govern. Garantir que l’ètica i l’RS formen part de la gestió de l’empresa i s’inclouen en els criteris de presa de decisions.
2.- Compromís i participació. Reforçar el compromís de les persones que treballen a l’empresa amb l’RS i la sostenibilitat.
3.- Qualitat i Seguretat. Garantir la qualitat i la seguretat integral del transport ferroviari i de les instal·lacions de turisme i muntanya.
4.- Medi ambient. Compatibilitzar l’activitat d’FGC amb la preservació del medi ambient.
5.- Valor econòmic. Gestionar de forma responsable i eficient els recursos que ens confia la ciutadania.
6.- Valor social. Aportar valor social als territoris i a la ciutadania.
7.- El poder de la confiança. Aconseguir un alt nivell de confiança de tots els grups amb interessos legítims a FGC, com a element diferencial de la seva identitat i consolidar la bona reputació de corporativa de l’empresa.

La política de Responsabilitat Social d’FGC

La política d’RS de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya es fonamenta en la seva identitat que ve definida per la seva missió, visió de futur i valors corporatius.
Com a eina per enfortir el vincle entre els signes d’identitat, l’enfocament estratègic i de gestió d’FGC i els criteris ètics propis del model de desenvolupament sostenible, establim el següents 10 principis d’actuació, que defineixen la nostra política corporativa de responsabilitat social i que, a la seva vegada, representen els nostres compromisos explícits amb totes les nostres parts interessades.

Els 10 principis/ compromisos que conformen la nostra política de Responsabilitat Social i que per tant actuen com a referència de totes les polítiques de l’empresa són:

Principis i compromisos de la política de Responsabilitat Social d’FGC
1.- Amb la seguretat i la qualitat dels serveis ferroviària i de lleure.
Ens comprometem a vetllar per la seguretat del nostre sistema de transport i de les instal·lacions de turisme i muntanya, aplicant el principi de prevenció més enllà del compliment dels mínims legals exigibles. En el mateix sentit, entenem que es indissociable la promoció de la qualitat, basada en la professionalitat, la innovació, la orientació al client i la millora continua en els nostres processos de prestació del servei, de manteniment del material i infraestructures i els processos corporatius de suport.
2.- Amb l’accessibilitat universal.
Ens comprometem amb els principis de l’accessibilitat universal i el disseny per a tothom, de tal manera que les nostres instal·lacions i trens facilitin l’accés, en condicions de total autonomia, a les persones que, de forma permanent o temporal, ho facin precís.
3.- Amb el civisme i la convivència.
Ens comprometen a fomentar el civisme i la convivència en els nostres trens i instal·lacions, impulsant que totes les persones que treballen a FGC com clients, empreses contractades, etc., actuïn i defensin aquests valors.
4.- Amb les persones que treballen a FGC.
Ens comprometem a desenvolupar polítiques enfocades a oferir una ocupació de qualitat que afavoreixi el desenvolupament personal i professional, la igualtat d’oportunitats, la salut i seguretat en el treball i el compromís de les persones que formen part de l’empresa.
5.- Amb la bona governança empresarial.
Ens comprometem a gestionar amb criteris de transparència, difonent i comunicant les nostres activitats de forma accessible i sotmetent-les aprocessos de verificació interns o externs garantint la seva fiabilitat i credibilitat.
6.- Amb els valors ètics i socials.
Ens comprometem a actuar amb integritat ètica i amb actituds alineades amb el desenvolupament sostenible i compatibles amb els principis de la responsabilitat social d’FGC. Al mateix requerirem i estendrem els mateixos criteris de comportament als nostres proveïdors i a tota la nostre àrea d’influència. En coherència, assumim com a propis els compromisos del Pacte Mundial de les Nacions Unides, fent nostres els seus principis de conducta en matèria de drets humans, drets del treball, medi ambient i lluita contra la corrupció.
7.- Amb la sostenibilitat econòmica empresarial.
Ens comprometem a treballar per obtenir la màxima eficiència en l’ús i la gestió dels recursos que la societat posa a les nostres mans.
8.- Amb el medi ambient.
Ens comprometem a incorporar en la nostra estratègia empresarial la preservació del medi ambient, eliminant, i quan no sigui possible, minimitzant els impactes negatius i les conseqüències no desitjades que pugui generar l’exercici de la nostra activitat.
9.- Amb el país i el territori.
Ens comprometem a contribuir a la cohesió social i a l’equilibri territorial del nostre país, actuant com a motor econòmic en els territoris on es desenvolupa la nostra activitat, i incorporant en tota la gestió i en totes les activitats el compromís més ferm amb el nostre país, amb la nostra llengua i amb la nostra cultura pròpia, així com la conservació i protecció del Patrimoni industrial, cultural i arquitectònic fruit de la historia d’FGC.
10.- Amb la nostra societat i comunitat.
Ens comprometem a estimular la transparència, el diàleg i la confiança amb les nostres parts interessades -clients, personal, proveïdors, administració, país, territori i societat-, a tenir en compte i incorporar de manera equitativa, en l’estratègia i en els projectes empresarials les seves necessitats i expectatives, i a fer-les compatibles amb la missió i la sostenibilitat d’FGC com empresa.

Data actualització: 01/06/2017
Freqüència actualització: Anual