Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Generalitat de Catalunya.

Portal de transparència d'FGC i les seves societats participades

Accesibilitat

DECLARACIÓ D’ACCESSIBILITAT

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya s’ha compromès a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (d’ara endavant, Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre).
La present declaració d’accessibilitat s’aplica a https://transparencia.fgc.cat/

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre a causa de les excepcions i la manca de conformitat dels aspectes que s‘indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels següents motius:

Manca de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre:

 • Hi ha algunes pàgines i documents que no estan escrits en llenguatge planer.
 • El text del logotip no fa prou contrast amb el fons.
 • Algunes taules no són totalment accessibles (criteri 1.3.1 de les WCAG 2.1).
 • Algunes imatges no tenen alternativa textual (criteri 1.1 de les WCAG 2.1).
 • Alguns documents en PDF no són totalment accessibles.
 • Hi ha errors d’edició en alguna pàgina.

Càrrega desproporcionada: no aplica.

El contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable:

 • Hi ha arxius ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixen en la seva totalitat els requisits d’accessibilitat.
 • Hi ha vídeos publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixen en la seva totalitat els requisits d’accessibilitat.

Preparació de la present declaració d’accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 12 d'agost de 2022.
El mètode utilitzat per preparar la declaració ha estat una auditoria del proveïdor que ha desenvolupat l’aplicació.

Darrera revisió de la declaració: 12 d'agost de 2022

Observacions i dades de contacte

Comunicacions

Es poden realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre), a través de la següent bústia de contacte.
Per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.
 • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut.
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web.

Les comunicacions seran rebudes i traslladades per la Direcció General d’Atenció Ciutadana, del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, com a Unitat Responsable d’Accessibilitat Web en l’àmbit autonòmic.

Sol·licituds d’informació accessible i queixes

Per fer sol·licituds d’informació accessible i queixes (article 12 del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre) cal accedir al tràmit “Continguts accessibles” i seguir la modalitat “Sol·licitar informació accessible o presentar una queixa”.

Qualsevol persona física o jurídica pot formular queixes relatives al compliment dels requisits del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, i sol·licitar informació relativa a continguts que estiguin exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquesta normativa.

Les sol·licituds i queixes es registren conforme als requisits establerts per la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Procediment d’aplicació

El procediment d’aplicació recollit a l’article 13 del Reial Decret 1112/2018, de 7 de
setembre, es pot iniciar al tràmit “Continguts accessibles” a través de la modalitat “Reclamar una sol·licitud”.

Si un cop realitzada una sol·licitud d’informació accessible o queixa, aquesta ha estat desestimada, no esteu d’acord amb la decisió adoptada o la resposta no compleix amb els requisits de l’article 12.5 del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, podeu iniciar una reclamació per:

 • conèixer i oposar-vos als motius de la desestimació
 • instar a l’adopció de les mesures oportunes en cas de no estar d’acord amb la decisió adoptada
 • exposar les raons per les quals considereu que la resposta no compleix amb els requisits exigits.

També es pot iniciar una reclamació en cas que hagin transcorregut 20 dies hàbils sense haver obtingut cap resposta.

El compromís de Ferrocarrils de la Generalitat per l'accessibilitat

El web d’FGC s’ha construït amb l’ànim de facilitar l’accés universal a totes les persones que el consulten, independentment de les seves capacitats, físiques, sensorials o intel·lectuals, i del context tècnic d’ús amb què ho fan (tipus de dispositiu, programari, velocitat de la connexió, condicions ambientals, etc.).

Per això, treballem amb l’objectiu d’adaptar tot el web a les recomanacions del Consorci World Wide Web W3C per tal d’eliminar les barreres que dificulten l’accés a la informació i la comunicació. Aquestes recomanacions es concreten en les pautes d’accessibilitat del web WCAG 2.1.

El compromís de Ferrocarrils de la Generalitat és arribar a complir el nivell de conformitat “Triple-A” (AAA), tal com exigeixen a les administracions públiques les legislacions europea i estatal.

La Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell de 26 d’octubre de 2016 estableix les normes que s’exigeixen als estats membres per tal que tots els webs i aplicacions mòbils del sector públic, independentment del dispositiu utilitzat per accedir-hi, compleixin els requisits d’accessibilitat que es recullen a la norma EN 301 549 v2.1.2 (d’agost de 2018), de requisits d’accessibilitat adequats per a la contractació pública de productes i serveis TIC a Europa.

La norma EN 301 549 v2.1.2 es basa principalment en les Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, d’agost de 2018. Concretament cal complir el nivell AAA. No obstant això, la norma també té altres requisits addicionals, obligatoris i condicionals.

La directiva és d’obligat compliment però no és directament aplicable, per això en l’àmbit estatal s’ha desenvolupat un real decret que desenvolupa l’abast i els requisits, com a mínim. La transposició estatal és el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.