Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Generalitat de Catalunya.

Portal de transparència d'FGC Rail SA

Dret d'accés a la Informació pública

Els ciutadans tenen dret a accedir a documents i continguts que obrin en poder de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i les seves entitats participades, sempre que hagin estat elaborats o adquirits en l’exercici de les seves funcions.

No es considera informació pública l’emissió d’informes, certificats, autoritzacions o qualsevol altre títol que confereixi drets al seu titular.

Si no trobeu la informació publicada al portal de transparència, podeu sol·licitar l’accés a la informació pública.

Presentació de sol·licitud d'accés a la informació pública

En el cas de desacord amb la resolució dictada, podeu presentar, en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la notificació de la resolució, recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictada, d’acord amb el que preveu l’article 38 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, l’article 73.4 del Decret 8/2021, l’article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques de Catalunya.

Podeu presentar també una reclamació o sol·licitar una mediació gratuïta i voluntària davant la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la comunicació, d’acord amb el que preveu l’article 42 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre.

També podeu interposar directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar a partir de l’endemà de la comunicació, d’acord amb els articles 10.1.a i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.