Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Portal de transparència de Vallter SA

Normativa

En aquest apartat podreu consultar la normativa que és d’aplicació a Vallter SA en tots els àmbits del dret.

  • Normes sectorials

Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de societats de capital

Llei 12/2002, de 14 de juny, del transport per cable

Decret Legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l’Estatut de l’Empresa Pública Catalana

Decret Legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya

Decret 323/1983, de 14 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament per a l’execució de la Llei 11/1981, de 7 de desembre, del Patrimoni de la Generalitat

Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014

  • Directives, instruccions, circulars i acords del Govern

Ordre de 3 de juliol de 1998, per la qual es determina la documentació necessària per a la iniciació per part de la Generalitat dels expedients de contractació directa d’immobles o drets reals a títol onerós o a títol lucratiu

Acord de Govern de 10 de juliol de 2012, pel qual s’aproven els criteris per a la creació i modificació d’entitats del sector públic de la Generalitat i per a la presa de participació i la desvinculació d’entitats existents

  

Vegeu també:

Enllaç

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/inici

Data d'actualització
02 de de febrer de 2023
Normativa
  • Article 10 LTAIPBG
Freqüència d'actualització
Continua

Compartir