Saltar al contenido Saltar a la navegación Información de contacto

Generalitat de Catalunya.

Portal de transparencia de FGC y sus sociedades participadas

Normativa aplicable a FGC

En este apartado puede consultarse la normativa que se aplica a FGC en todos los ámbitos del derecho.   

  • Normas sectoriales

Estatuts de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària

Llei 12/2002, de 14 de juny, del transport per cable

Decret Legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l’Estatut de l’Empresa Pública Catalana

Decret Legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya

Decret 323/1983, de 14 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament per a l’execució de la Llei 11/1981, de 7 de desembre, del Patrimoni de la Generalitat

Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya

Llei 21/2015, del 29 de juliol, de finançament del sistema de transport públic de Catalunya

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya

Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya

Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives (article 36)

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014

  • Directivas, instrucciones, circulares y acuerdos del Gobierno

Instrucció 1/2017, de 9 de març, del director general del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya sobre el règim jurídic bàsic dels béns immobles que assigna el titular del departament competent en matèria de patrimoni als departaments de la Generalitat de Catalunya i sobre el règim jurídic bàsic dels béns immobles que adscriu el titular del departament competent en matèria de patrimoni a entitats del sector públic de la Generalitat de Catalunya

Ordre de 3 de juliol de 1998, per la qual es determina la documentació necessària per a la iniciació per part de la Generalitat dels expedients de contractació directa d’immobles o drets reals a títol onerós o a títol lucratiu

Acord de Govern de 10 de juliol de 2012, pel qual s’aproven els criteris per a la creació i modificació d’entitats del sector públic de la Generalitat i per a la presa de participació i la desvinculació d’entitats existents

Véase también 

Enlace

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/inici

Fecha de actualización
12 de diciembre de 2023
Normativa
  • Artículo 10.1.a) LTAIPBG
  • Artículo 10.1.c) LTAIPBG
  • Artículo 10.1.d) LTAIPBG
  • Artículo 10.2 LTAIPBG
  • Artículo 69 LTAIPBG
  • Artículo 42 Decreto 8/21
  • Artículo 132 Ley 39/15
Frecuencia de actualización
Continua

Compartir