Saltar al contenido Saltar a la navegación Información de contacto

Generalitat de Catalunya.

Portal de transparencia de Cargometro Rail Transport SA

Normativa aplicable

En este apartado puede consultarse la normativa que se aplica a Cargometro Rail Transport SA en todos los ámbitos del derecho.   

  • Normas sectoriales

Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de societats de capital

Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària

Llei 15/2009, d’11 de novembre, del contracte de transport terrestre de mercaderies

Decret Legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l’Estatut de l’Empresa Pública Catalana

Decret Legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya

Decret 323/1983, de 14 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament per a l’execució de la Llei 11/1981, de 7 de desembre, del Patrimoni de la Generalitat

Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014

  • Directivas, instrucciones, circulares y acuerdos del Gobierno

Acord de Govern de 10 de juliol de 2012, pel qual s’aproven els criteris per a la creació i modificació d’entitats del sector públic de la Generalitat i per a la presa de participació i la desvinculació d’entitats existents

 

Véase también:

Enlace

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/inici

Fecha de actualización
04 de julio de 2024
Normativa
  • Artículo 10 LTAIPBG
Frecuencia de actualización
Continua

Compartir