Personal FGC

Naturalesa FGC

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya és una entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i independent, actua en règim d’empresa mercantil i gaudeix d’autonomia en la seva organització, de patrimoni propi i capacitat plena per a l’exercici de les seves finalitats. La seva relació amb el Govern de la Generalitat de Catalunya és mitjançant la Conselleria de Territori i Sostenibilitat.

Relació Laboral

El personal d’FGC és personal laboral ordinari, no està inclòs en l’àmbit del personal laboral de l’Administració que es regeix per l’anomenat “Conveni únic del personal laboral de la Generalitat de Catalunya”. Els treballadors d’FGC tenen una relació laboral comú concertada a través d’un contracte de treball individual que es regula per mitjà dels convenis col·lectius d’empresa. En la plantilla d’FGC únicament existeix un alt càrrec nomenat pel Govern de la Generalitat: el president de l’empresa, que també ho és del Consell d’Administració. Actualment, es tracta del Sr. Enric Ticó i Buxados, que va ser nomenat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Decret 225/2011 de 25 de gener. Enric Ticó  va sol·licitar la corresponent compatibilitat d’activitats, i li  van ser reconegudes per Acord de Govern de 15.10.2013

Convenis col·lectius

FGC té dos de Convenis col·lectius d’aplicació:

Retribucions del Personal

Les retribucions del personal figuren en els respectius convenis col·lectius d’empresa. Les del personal de Línies Metropolitanes en el capítol 7  i les del personal de Turisme i Muntanya en el capítol 3 

Acords, pactes sindicals i laborals

En data 5 de desembre de 2006 i 28 de juny de 2007 es van concertar acords col·lectius sobre jubilació parcial, així com també la posterior resolució de l’INSS de 20 de març de 2014, que també inclou FGC.

Representants unitaris i sindicals dels treballadors, crèdit horari i costos

Nombre de representants unitaris i sindicals 2017:

ORGANITZACIÓ SINDICAL REPRESENTANTS
UGT 36
CCOO 23
SEMAF 5
CGT 2
Total 66 

Cost anual representants unitaris i sindicals 2017:

ORGANITZACIÓ SINDICAL CREDIT HORARI h/any COST ANUAL
UGT 15.721 279.805
CCOO 7.422 124.379
SEMAF 2.200 40.942
CGT 880 16.377
Total 26.223  461.503 €

Relació llocs de treball

L’organització del treball a FGC es basa en un sistema de classificació professional.

L’actual sistema de classificació professional es va establir l’any 1998 en substitució de l’anterior basat en categories i llocs de treball. El sistema anterior basat en la tècnic de valoració de llocs de treball era complex, rígid i costos ja que no permetia la distribució de funcions i activitats en funció de les necessitats productives ni permetia la mobilitat funcional (una persona, un lloc)

El nou sistema de classificació professional agrupa en funció de coneixements i aptituds , la unitat organitzativa bàsica és el grup professional. Permet el desenvolupament de diferents activitats dins d’un mateix grup o entre grups si es disposa de les aptituds i formació requerida cosa que permet un millor aprofitament dels recursos en benefici de la productivitat. Aporta flexibilitat ja que permet la polivalència de funcions i la mobilitat funcional. El sistema consta de 8 grups professionals, dos dels quals es subdivideixen en subgrups. Cada grup professional té una definició àmplia i recull les activitats específiques incloses dins de cada grup.

GRUP PROFESSIONAL FUNCIÓ Àrees corporatives i administratives de l’explotació Àrea manteniment Àrea operacions TOTAL
8 President 1 1
8 Director General 1 1
8 Director d’Àrea 7 7
7 Cap d’Àrea 23 23
6 Gestor d’Àrea 34 34
6 Tècnic Superior 15 15
5 Supervisor de Grup 2 44 36 82
5 Tècnic Mig 64 1 1 66
4A Agent Centre de Control 53 53
4A Maquinista 289 289
4A Tècnic Administratiu 58 58
4A Tècnic Especialitzat 32 7 39
4A Tècnic Especialitzat d’Informàtica 4 4
4A Tècnic Especialitzat d’Operacions 1 1
4B Agent Estacions Tipus 1 87 87
4B Ajudant de Tracció 10 10
4B Tècnic Administratiu Cci 1 1
4B Tècnic d’Atenció Al Client 1 1
4B Tècnic Espec. Equip. d’Estacions 7 7
4B Tècnic Espec. Material Mòbil 90 90
4B Tècnic Espec. Producció Seguretat 2 2
4B Tècnic Especialitzat CCI 9 9
4B Tècnic Especialitzat Comunicacions 6 6
4B Tècnic Especialitzat de Baixa Tensió 5 5
4B Tècnic Especialitzat de Catenària 4 4
4B Tècnic Especialitzat de Producció 41 41
4B Tècnic Especialitzat de Subcentrals 2 2
4B Tècnic Especialitzat de Via 3 3
4B Tècnic Especialitzat d’Enclavaments 8 8
4B Tècnic Especialitzat Xarxa Ferroviària 1 1
4B Tècnic Maquinària de Via 12 12
4B Tècnica d’Atenció Al Client 9 9
3A Administratiu 32 32
3A Agent Atenció Al Client 5 5
3A Agent d’Estacions – Guia Escolar 4 4
3A Agent Especialitzat 1 1
3A Agent Estacions Tipus 2/3 250 250
3A Operari Espec. Equip. d’Estacions 6 6
3A Operari Espec. Material Mòbil 68 68
3A Operari Especialitzat 5 5
3A Operari Especialitzat Comunicacions 11 11
3A Operari Especialitzat de Baixa Tensió 5 5
3A Operari Especialitzat de Catenària 6 6
3A Operari Especialitzat de Subcentrals 5 5
3A Operari Especialitzat d’Edificis 1 1
3A Operari Especialitzat d’Enclavaments 15 15
3A Operari Especialitzat d’Informàtica 2 2
3B Agent de Suport 5 5
3B Operari Especialitzat de Via 13 13
3B Operari Especialitzat Distribució 4 4
2 Auxiliar Especialista 1 1
TOTAL 285 328 797 1410

Data actualització: 26/06/2019
Freqüència actualització: Anual