Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Portal de transparència d'Actius de Muntanya SA

La Transparència

La llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, obliga a les administracions públiques de Catalunya i els organismes i les entitats que hi estan vinculats a difondre la seva activitat i regular el dret d’accés a la informació dels ciutadans.
La transparència és un dels eixos claus en aquest canvi de cultura que estableix noves maneres de relació entre l’Administració i la ciutadania. La Llei es proposa assolir tres objectius, tots tres molt ambiciosos: en primer lloc, recuperar i incrementar la confiança dels ciutadans envers la gestió pública i la política. En segon lloc, facilitar i promoure el retiment de comptes. I, finalment, garantir l’ètica dels gestors públics i els governants”.

Presentació a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern, de la ex Consellera de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, Meritxell Borràs i Solé

Transparència en aquest portal

La informació disponible en aquest portal respon a les exigències de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern, del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre transparència i el dret d’accés a la informació pública i, en especial, a les recomanacions de la Guia de transparència per a les entitats del sector públic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Òrgan responsable

L’òrgan responsable de mantenir el Portal de Transparència, respondre a les sol·licituds d’accés a la informació i contestar a les consultes que es formulin en matèria de transparència és l’àrea de Bon Govern Corporatiu en dependència a la Direcció General de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

Qualsevol consulta que es vulgui formular en matèria de transparència, la podreu fer arribar a l’adreça [email protected].

Avaluació de la transparència

Síndic de Greuges

El Síndic de Greuges de Catalunya té la funció d’avaluar el compliment de les obligacions regulades en la Llei 19/2014 de Transparència de Catalunya, tal com el propi article 92.1 d’aquesta llei li encomana de forma expressa.

En aquest enllaç podeu accedir als informes anuals de compliment de la Llei de Transparència, elaborats pel Síndic.

https://www.sindic.cat/ca/page.asp?id=356

Informe anual preliminar del compliment de les obligacions de publicitat activa 

L’informe preliminar d’avaluació del grau de compliment de les obligacions de publicitat activa a l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic ha estat elaborat per la Subdirecció General de Transparència i Grups d’Interès de la Direcció General de Bon Govern, Innovació i Qualitat Democràtiques.

Aquesta avaluació interna es du a terme en compliment de l’article 6.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, que exigeix als subjectes obligats pel règim de transparència el deure d’establir procediments basats en indicadors objectius per a avaluar-ne el compliment de les obligacions de transparència exigibles, procediments en els quals s’exigeix garantir la participació d’experts independents i de la ciutadania.

L’Informe preliminar d’avaluació ha de ser sotmès a la participació de persones expertes i de la ciutadania, amb caràcter previ a la seva publicació definitiva al Portal de la transparència de Catalunya.

Accés a la informació aquí.